top of page

חזרה לפרקים

הפודקסט החברתי

ארגוני עובדים: קידום שוויון ואפליה

podcast

ד"ר לילך לוריא, מרצה בכירה בחוג ללימודי עבודה


התאגדות העובדים בישראל תפסה מקום ייחודי בהיסטוריה של היישוב העברי - כשהסתדרות העובדים הכללית, הארגון הגדול מבין ארגוני העובדים, לא היווה רק כגורם המייצג עובדים מול מעסיקיהם, כי אם גם כגורם וסקטור משקי מרכזי המניע את הפעילות הכלכלית והחברתית.
בשנות ה-80 נחלש מעמדה של ההסתדרות הכללית, עם עליית המדיניות הכלכלית הנאו-ליברלית. בעשור האחרון חלה התעוררות מחודשת בהתארגנות עובדים במסגרת ארגוני העובדים השונים. ד"ר לילך לוריא, מרצה בכירה בחוג ללימודי עבודה באוניברסיטת תל-אביב עושה לנו סדר: מה ארגוני עובדים עושים? האם הם מקדמים שוויון של קבוצות שונות של עובדים (עובדים עם מוגבלות, מבוגרים, נשים) או להיפך מדיניות מפלה? וכן עונה על השאלה האם ההסכמים הקיבוציים מגנים על כלל העובדים או תלוי הסדרים ותנאי עבודה?
מוזמנים להאזין לפרק נוסף בפודקסט תל אביב 360, ערוץ הפודקסטים של אוניברסיטת תל אביב בהנחיית רז חסון.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page