top of page

מדברים משפטים

בין משפט, אקלים, והזכות לסביבה נאותה

podcast

ד"ר דורין לוסטיג ואילאיל גביזון כותבות המאמר: "המפנה החוקתי בליטגציית משבר האקלים"


בעשור השלישי של המאה ה-21 משבר האקלים הוא עובדה מוגמרת, ואחד האיומים הממשיים על אורח החיים ורווחת הדורות הבאים. בפרק זה, ד"ר דורין לוסטיג ואילאיל גביזון משוחחות עם אורן עובדיה ויהלי שני, תלמידי הפקולטה למשפטים, על מחקרן העוסק בתפקידו של המשפט, הבין-לאומי והמקומי, במאבק במשבר האקלים ועל הכלים המשפטיים העומדים לרשותנו בקשר לכך. בתוך כך, נבחן שיתוף הפעולה הבין-לאומי בסוגיה, ההיסטוריה המשפטית-אקלימית, והצורך להמשגה חדשה של הזכויות החוקתיות. עוד על כך במאמרן "המפנה החוקתי בליטגציית משבר האקלים", שפורסם בכתב העת עיוני משפט, כרך מו

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page