top of page

חזרה לפרקים

תפסת מרובה

תפסת מרובה: עבדים

podcast

פרופ' יוסי יובל וד"ר אמיר טייכר

תפסת מרובה
בהנחיית: פרופ' יוסי יובל, ראש ביה"ס סגול וד"ר אמיר טייכר, ביה"ס להיסטוריה.

בפרק מתארחים:

ד"ר מרב חקלאי, מהמחלקה להיסטוריה כללית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

ד"ר יעל שטרנהל, ראש התוכנית ללימודים אמריקניים, אוניברסיטת תל אביב.

עו"ד מיכל תג'ר, הקליניקה לזכויות בעבודה בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.

פרופ' עופר פיינרמן, פקולטה לפיזיקה, מכון ויצמן.

פרד ליברסאט, המחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page