top of page

חזרה לפרקים

תפסת מרובה

תפסת מרובה: מיחזור

podcast

פרופ' יוסי יובל וד"ר אמיר טייכר

"תפסת מרובה" בהנחיית: פרופ' יוסי יובל, ראש ביה"ס סגול וד"ר אמיר טייכר, ביה"ס להיסטוריה.

בפרק מתארחים:

פרופ' אופירה איילון, ביה"ס למדעי הסביבה, אוניברסיטת חיפה ומוסד שמואל נאמן בטכניון.

ד"ר אלי קוק, החוג להיסטוריה כללית וראש התוכנית ללימודי ארה״ב באוניברסיטת חיפה.

פרופ' רון מילוא, המחלקה למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן למדע.

ד"ר תמר מקוב, ראש המעבדה לכלכלה מעגלית, מרצה בכירה בפקולטה לניהול עש גילפורד גלזר, וביהס לקיימות ושינויי אקלים עש זוננפלד באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page