top of page

חזרה לפרקים

תפסת מרובה

תפסת מרובה: לשון

podcast

פרופ' יוסי יובל וד"ר אמיר טייכר

תפסת מרובה
בהנחיית: פרופ' יוסי יובל, ראש ביה"ס סגול וד"ר אמיר טייכר, ביה"ס להיסטוריה.

בפרק מתארחים:
תמי דודמן גולדברג, קלינאית תקשורת מטפלת בתחום תפקוד שרירי הפה והפנים

ד"ר אייל בוצר, מנהל מרפאת שיניים לילדים והמרכז למחקר וטיפול בלשון קשורה איכילוב

ד"ר ענן מורן, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב - חוש הטעם

מרתה אסתרקין, יועצת להתנהגות החתול בסביבתו

פרופ׳ שרון שפיר, ראש מרכז טריואקס לחקר הדבורים, בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page