top of page

חזרה לפרקים

תפסת מרובה

תפסת מרובה: דבורים

podcast

פרופ' יוסי יובל וד"ר אמיר טייכר

פסת מרובה
בהנחיית: פרופ' יוסי יובל, ראש ביה"ס סגול, ד"ר אמיר טייכר, ביה"ס להיסטוריה

בפרק מתארחים:
פרופ׳ שרון שפיר, ראש מרכז טריואקס לחקר הדבורים, בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית.

הלל שרייר, מייסד שותף ומנהל מחלקת המחקר בביוויז טכנולוגיות.

ד"ר יהונתן כנעני, אנטומולוג. עסק במחקר בתחום הסוציוביולוגיה ואקולוגיה התנהגותית
כיום בעלים של Agrobee

ד"ר נורית אליאש, חוקרת דבורי דבש ואקריות במכון שמיר למחקר, מופ של משרד המדע, ואוניברסיטת חיפה

פרופ' יעל מנדליק, מהפקולטה לחקלאות מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page