top of page

חזרה לפרקים

תפסת מרובה

תפסת מרובה: אהבה

podcast

פרופ' יוסי יובל וד"ר אמיר טייכר

תפסת מרובה
בהנחיית: פרופ' יוסי יובל, ראש ביה"ס סגול וד"ר אמיר טייכר, ביה"ס להיסטוריה.

בפרק מתארחים:
פרופ׳ אביעד קליינברג, היסטוריון ונשיא המרכז האקדמי רופין- אהבה בימי הביניים

ד"ר נטע מימון חוקרת מוזיקה ומוח, מרצה מן החוץ באוני' תל אביב - מוזיקה ואהבה

פרופ' דוד עילם, ביה"ס לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים, אוני' תל אביב - אהבה בבע"ח

גל ברקן, חוקרת אהבה

ושתי מרואיינות בהפתעה

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page