top of page

חזרה לפרקים

תפסת מרובה

תפסת מרובה: אדום

podcast

פרופ' יוסי יובל וד"ר אמיר טייכר

תפסת מרובה
בהנחיית: פרופ' יוסי יובל, ראש ביה"ס סגול וד"ר אמיר טייכר, ביה"ס להיסטוריה.

בפרק מתארחים:
טלי קונדאט דוקטורנטית בביה"ס למדעי המוח ובביה"ס לפסיכולוגיה, אוני' תל אביב

ד"ר אביבית אגם דאלי מרצה וחוקרת תרבות חזותית ואוצרת אמנות עצמאית

איגור ארמיאץ', זואולוג ופעיל סביבתי

פרופ' זהר עמר, אונ' בר אילן

ד״ר חגית קריק, חברת סגל במרכז מנדל למנהיגות בנגב

מרואיין בהפתעה - תגלו בתכנית

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page