top of page

חזרה לפרקים

שואה וזיכרון

להיות יהודי בגרמניה הנאצית: מרחב וזמן

podcast

פרופ' (אמריטוס) ז'וזה ברונר ופרופ' גיא מירון


דיאלוג בין פרופ' (אמריטוס) ז'וזה ברונר לבין פרופ' גיא מירון על השקת ספרו החדש; "להיות יהודי בגרמניה הנאצית: מרחב וזמן" הדן בזעזוע העמוק שהתחולל בעולמם של היהודים בגרמניה הנאצית ושינה עמוקות את תפיסת המרחב והזמן שלהם.
בהמשך לאירוע שהתקיים בספריית וינר לחקר התקופה הנאצית והשואה באוניברסיטת תל אביב אשר עסק בספרו של פרופ׳ גיא מירון, ״להיות יהודי בגרמניה הנאצית: מרחב וזמן״. הספר מראה כיצד השינויים המואצים שעברו בתוך שנים אחדות היהודים הגרמנים, בני קהילה שנודעה במובהק באורח החיים הבורגני שלה עד לתקופה זו, נוגעים לסוגיות ליבה של הקיום האנושי באשר הוא. בתוך כך הספר מציע דיון חדשני על עצם האפשרות העומדת לפני בניה ובנותיה של חברה הנתונה תחת דיכוי לנקוט, למרות הכול, יוזמה פעילה בעיצוב חוויות היומיום שלה.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page